Όροι και Προϋποθέσεις
Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στη Nutrinet!

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα Nutrinet (και το περιεχόμενο αυτής) και/ή τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες της, αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολιτικών που προστεθούν μελλοντικά ή τυχόν διορθώσεων ή αλλαγών στις οποίες υπόκεινται. Αν δε συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Nutrinet.

Η Nutrinet διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό τη συνεχή συμμόρφωση σε νομικές, επιχειρηματικές ή άλλες αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος (status quo). Η πιο πρόσφατη ανανεωμένη έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα “nutrinet.gr”, ενώ η Nutrinet δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους Χρήστες για αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε όλους τους Χρήστες να διαβάζουν και να επανεξετάζουν τακτικά τη συμφωνία αυτή. Τα έγγραφα θεωρούνται ως ισχύοντα από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσής τους.

 

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα της Nutrinet, καθώς και τα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες της είναι διαθέσιμα για κάθε ενήλικο πρόσωπο που είναι νομικά ικανό να συνάπτει συμβάσεις (δεσμευτικές συμφωνίες). Η Nutrinet διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια αυτά κατά την πρόσβαση σε όλες (ή ορισμένες) από τις υπηρεσίες/προϊόντα της, στη μορφή στοιχείων ταυτοποίησης ή στοιχείων επικοινωνίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης  αφορούν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών και κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να αντλεί δικαιώματα από αυτούς.

Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.

  1. Ορολογία

Όποτε εντοπίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, τα ”Εσείς”, "Σας" και “Χρήστης” αναφέρονται σε εσάς, το Χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρείας και των περιεχομένων, προϊόντων ή υπηρεσιών της, και το "Δικό Σας” θα ερμηνεύεται ανάλογα. Επιπλέον, τα "Εμείς", "Εμάς", “Εταιρεία” και “NutriNet” αναφέρονται στην Εταιρεία και τα “Δικό μας” ή “της NutriNet” θα ερμηνεύονται ανάλογα. Οι “Πληροφορίες Χρήστη” αναφέρονται στις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται από Εμάς, μέσω της ιστοσελίδας nutrinet.gr, ή/και κατά τη διαδικασία εγγραφής ή/και απόκτησης οποιονδήποτε υπηρεσιών ή προϊόντων της Εταιρείας. “Η Ιστοσελίδα Μας” αναφέρεται στην ιστοσελίδα “nutrinet.gr” και όλες τις υποσελίδες που σχετίζεται με αυτή. Ωστόσο, ως “Ιστοσελίδα NutriNet” αναφέρονται οι Ιστοσελίδες των Χρηστών μας που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της NutriNet. Ως “Τρίτο Μέρος/Πρόσωπο/Οντότητα” ή "Τρίτους", αναφέρουμε κάθε πρόσωπο/οντότητα/εταιρεία που δε σχετίζεται με τη NutriNet.

  1. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων:

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της καθώς και κάθε κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας υλικών ή περιεχομένων που παρέχονται ως μέρος της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας και εξακολουθούν πάντα να βρίσκονται στην δικαιοδοσία μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την άδειά μας ή των δικαιοπαρόχων μας.

Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τέτοιο υλικό μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους και Προϋποθέσεις, και κανέναν άλλο. Δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, διαθέτετε, εκμεταλλεύεστε εμπορικά ούτε και θα έχετε οποιαδήποτε μορφής όφελος/κέρδος από τέτοιο υλικό ή περιεχόμενο, ούτε και θα βοηθήσετε/διευκολύνετε Τρίτους σε δράσεις, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια διανομής ή εμπορικής εκμετάλλευσης, αποδέχεστε ότι θα μας ειδοποιήσετε αμέσως.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Νομοθεσία

Δεσμευόμαστε στην τήρηση κάθε ισχύουσας, σχετικής και ειδικής νομοθεσίας, όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων που αφορούν σε προσωπικά σας στοιχεία και συλλέγονται από εμάς. Ιδίως δεσμευόμαστε από την εφαρμογή του Νόμου 2472/1997 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Δια της χρήσης της ιστοσελίδας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου η Εταιρεία να επεξεργάζεται τα παρεχόμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα προς τον σκοπό για τον οποίο τα παρέχετε, ήτοι για Διατροφική αξιολόγηση.

Επίσης, η Εταιρεία σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το αν τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από εσάς υφίστανται επεξεργασία καθώς επίσης να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, το είδος, το εύρος και τον σκοπό αυτής. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία σας ενημερώνει δια του παρόντος για το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα σας να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας και το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επεξεργασία Δεδομένων

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε πληροφορίες σε διαφορετικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Ωστόσο, δε θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που ορίζεται στο σημείο όπου έχει υποβληθεί η αίτηση. Επίσης, όλες οι πληροφορίες του Χρήστη που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον τρόπο και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διαγραφή Δεδομένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από την βάση δεδομένων μας. Για να γίνει αυτό, εσείς (ο χρήστης- κάτοχος του λογαριασμού) θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση (μέσω της διεύθυνσης email που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού) στο e-mail: , είτε κάνοντας χρήση της επιλογής «Επικοινωνία» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας (να συμπληρωθεί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας).

Αλλαγές σε Προσωπικά Δεδομένα

Σας συνιστούμε την ενημέρωση όλων των προσωπικών πληροφοριών σας.

Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία έγκυρη εγγραφή στη Nutrinet. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να έχετε ένα λογαριασμό, μέσω του οποίου θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε το/τα προφίλ σας, μέσω της Nutrinet. Για να εγγραφείτε, θα πρέπει να παρέχετε μία έγκυρη διεύθυνση email, έναν κωδικό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες. Είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας, καθώς κάθε δραστηριότητα που θα προέρχεται από το λογαριασμό σας και/ή τον κωδικό πρόσβασής σας είναι δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και τις προσωπικές σας λεπτομέρειες αυστηρά εμπιστευτικές και να μην τις μοιραστείτε με κανέναν.

Σε περίπτωση παράνομης χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή/και του  λογαριασμού σας, ενημερώστε αμέσως τη Nutrinet γραπτώς μέσω της διεύθυνσης email που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε. Για να αποφευχθεί η κατάχρηση του λογαριασμού σας, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέεστε από αυτόν μετά το τέλος κάθε συνεδρίας.

 

Διακοπή/Τερματισμός υπηρεσιών

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε περαιτέρω δικαιώματός μας ή αξίωσής μας σε βάρος σας, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως ή να διακόψουμε επ' αόριστον τις υπηρεσίες μας προς εσάς, αν παραβιάσετε -ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό να παραβιάσετε- τους Όρους και Προϋποθέσεις μας. Επίσης, θα τερματίσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς, αν κατά την απόλυτη κρίση μας, επιδίδεστε σε συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν αντικείμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή κανονισμού.

 

Αποποίηση Ευθυνών

Δια της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας εν γένει, αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν στους χρήστες ή σε τρίτους άμεσα, έμμεσα ή τυχαία, από τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης (Downloading) υλικού μέσω των υπηρεσιών μας. Δε φέρουμε ευθύνη για ζημίες σε χρήστες ή σε τρίτους ως συνέπεια της αδυναμίας χρήσης των υπηρεσιών μας ή/και της ιστοσελίδας μας, άμεσα ή έμμεσα. Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς γίνεται με δική σας κρίση και ευθύνη και είστε αποκλειστικοί αρμόδιοι για οποιαδήποτε ζημία στον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή, καθώς και για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη (Downloading) οποιουδήποτε υλικού, ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία οποιασδήποτε μορφής και έκτασης προκύψει είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας εν γένει.

Καταλαβαίνετε ρητώς και συμφωνείτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας Nutrinet, των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται "Ως έχουν" και "Ως Διατίθενται". Επίσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δε φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή/και τη λειτουργία της ιστοσελίδας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή υλικού στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας Nutrinet.

 

Τρίτα Πρόσωπα

Δεν υποστηρίζουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω Τρίτων Ιστοσελίδων. Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ Εσάς και Τρίτων που βρέθηκαν σε Ιστοσελίδα της Nutrinet ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, διατάξεων,εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, γίνονται μεταξύ εσάς και της εν λόγω οντότητας. Επομένως, δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι για απώλειες/ζημιές οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών.

 

Εξαιρέσεις Εγγύησης

Η Nutrinet, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοι της δεν αντιπροσωπεύουν ούτε εγγυώνται ότι:

(α) Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα θα καλύψετε τις απαιτήσεις σας

(β) Η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς

(γ) Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από εσάς ως συνέπεια της χρήσης των υπηρεσιών της Nutrinet, θα είναι εξακριβωμένες ή αξιόπιστες

(δ) Τυχόν ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού που σας παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών θα διορθωθούν.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία –είτε προφορική είτε γραπτή- που έχετε λάβει από τη Nutrinet, μέσω των, ή από τις υπηρεσίες μας δεν αποτελεί εγγύηση, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους.

Η Nutrinet, επιπλέον, αποποιείται ρητά τις εγγυήσεις και τους όρους κάθε είδους, είτε ρητούς είτε συνεπαγόμενους, που συμπεριλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- τις εγγυήσεις και όρους εμπορευσιμότητας, τη δυνατότητα συγκεκριμένου σκοπού και τη μη-παραβίαση.

 

Γενικά

Οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, πρόσθετες επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημιές μπορεί να προκληθούν από εσάς, όπως και αν προκληθούν, και υπό οποιαδήποτε θεωρία της ευθύνης. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια καλής θέλησης ή επιχειρησιακής φήμης, οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, καθώς και το κόστος της προμήθειας των αγαθών ή των υπηρεσιών ή άλλης άυλης απώλειας.

Δεν είμαστε ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από εσάς, συμπεριλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης στην απώλεια ή τη ζημιά ως αποτέλεσμα από:

  • (α) Οποιεσδήποτε αλλαγές που η Nutrinet μπορεί να κάνει στις υπηρεσίες, ή για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή στην παροχή των υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων εντός των υπηρεσιών)
  • (β) Διαγραφή, αλλοίωση, ή αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνίας που διατηρούνται ή διαβιβάζονται από ή μέσω της χρήσης των υπηρεσιών
  • (γ) Αποτυχία Σας να παρέχετε στη NutriNet ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού
  • (δ) Αποτυχία Σας να κρατήσετε τον κωδικό ή τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας ασφαλείς και εμπιστευτικές

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της Nutrinet

Δεν είμαστε και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για:

  • (α) Υλικό που γράφεται από τους Χρήστες, ιδιαίτερα εκείνου που δημοσιεύεται στα blog ή/και forum. Επιπλέον, δεν εγκρίνουμε τέτοιου είδους υλικό και διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τέτοιες δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και να ανταποκριθούμε, σχολιάσουμε, επεξεργαστούμε, αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τα blog ή/και τα forum κατά την απόλυτη κρίση μας. Ωστόσο, η αποτυχία της αφαίρεσης τέτοιου υλικού δεν υποδεικνύει ούτε την έγκριση ούτε την αποδοχή του από Εμάς
  • (β) Την ακρίβεια, το συγχρονισμό ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας/δήλωσης σε Ιστοσελίδες της Nutrinet, ούτε και θα καταστούμε υπόλογοι/υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές ή/και απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στα blog και τα forum (εκτός από περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται/απαιτείται από το νόμο). Εάν έχετε οποιοδήποτε απαίτηση ή αντίθεση που προκύπτει από τις ενέργειες ή/και τις δηλώσεις ενός άλλου χρήστη, συμφωνείτε να φέρεστε εναντίον του εν λόγω χρήστη και όχι εναντίον μας
  • (γ) Την ποιότητα, την ακρίβεια της επίδοσης των Ιστοσελίδων της Nutrinet, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλονται/απαιτούνται από το νόμο. Ωστόσο, θα προβούμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια παροχής των υπηρεσιών μας με τον πιο επαγγελματικό τρόπο
  • (δ) Οποιεσδήποτε ψευδείς διαστρεβλώσεις κάνουμε και για οποιοδήποτε θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό προκλήθηκε από την αμέλειά μας. Δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε Εσάς για οποιαδήποτε άλλη απώλεια/ζημιά που εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης, ή της σύνδεσης με τη χρήση, των Ιστοσελίδων της Nutrinet.

 

Συνεχής Διαδικασία Βελτίωσης

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας είναι το επίκεντρο της προσοχής της Nutrinet, συνεπώς το σύστημά μας υπόκειται σε Συνεχή Διαδικασία Βελτίωσης (CIP) τόσο στις τεχνολογικές πτυχές όσο και σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του προϊόντος μας.