Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νομοθεσία

Δεσμευόμαστε στην τήρηση κάθε ισχύουσας, σχετικής και ειδικής νομοθεσίας κάθε χώρας, όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων που αφορούν σε προσωπικά σας στοιχεία και συλλέγονται από εμάς. Ιδίως δεσμευόμαστε από την εφαρμογή του Νόμου 2472/1997 καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Δια της χρήσης της ιστοσελίδας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου η Εταιρεία να επεξεργάζεται τα παρεχόμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα προς τον σκοπό για τον οποίο τα παρέχετε. Επίσης, η Εταιρεία σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το αν τα Προσωπικά Δεδομένα μου που παρέχονται από εσάς υφίστανται επεξεργασία καθώς επίσης να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, το είδος, το εύρος και τον σκοπό αυτής. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία σας ενημερώνει δια του παρόντος για το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα σας να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας και το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία.

 

Επεξεργασία Δεδομένων

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε πληροφορίες σας σε διαφορετικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου της NutriNet. Ωστόσο, δε θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που ορίζεται στο σημείο όπου έχει υποβληθεί η αίτηση. Επίσης, όλες οι πληροφορίες του Χρήστη που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον τρόπο και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Διαγραφή Δεδομένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από την βάση δεδομένων μας. Για να γίνει αυτό, εσείς (ο χρήστης- κάτοχος του λογαριασμού) θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση (μέσω της διεύθυνσης email που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού) στο Τμήμα.

Εξυπηρέτησης Πελατών, είτε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας με τη NutriNet, είτε κάνοντας χρήση της επιλογής «Επικοινωνία» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας (να συμπληρωθει με τα στοιχεία επικοινωνιας)

 

Αλλαγές σε Προσωπικά Δεδομένα

Σας συνιστούμε την ενημέρωση όλων των προσωπικών πληροφοριών σας, δεδομένου ότι αυτές χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.